Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Facebook Youtube  Twitter  Vimeo

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

życzy samych dobrych wiadomości w 2018 Roku

 Sesje Rady Miasta /  iteepl /  10 sierpień 2017 /  1 wyświetlenia
XIV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie 30.09.2015 r.- cz. 3Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu tej drogi.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej i odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Hrubieszów.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z terenu miasta Hrubieszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Wolne wnioski.

Dodaj komentarz

Podobne video

 Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę