Ustawienie pozycji modułu jako offcanvas spowoduje jego wyświetlenie w panelu bocznym.

Facebook  Youtube 

Hrubieszowska Telewizja Internetowa

                         Zostań redaktorem naszej lokalnej telewizji!                         Dodaj swój film lub napisz do nas na adres redakcja@hrubieszow.tv                         

Regulamin Serwisu Hrubieszowska Telewizja Internetowa Hrubieszów.TV

1. Wstęp

Hrubieszowska Telewizja Internetowa Hrubieszów.TV, zwana w dalszej części dokumentu Serwisem, jest publikacją internetową prowadzoną przez firmę Foto-Video Art. z siedzibą w Hrubieszowie ul. Ludna 20, zwaną w dalszej części dokumentu hrubieszow.tv . Wzory graficzne Serwisu, jego logo, treści oraz struktura objęte są ochroną autorską. Wykorzystywanie ich lub jakichkolwiek innych elementów Serwisu, bez pisemnej zgody hrubieszow.tv jest zabronione.

Niniejszy dokument, zwany Regulaminem, stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy hrubieszow.tv , a wszystkimi osobami korzystającymi z usług świadczonych w Serwisie, zwanymi Użytkownikami, niezależnie od tego czy dana osoba korzysta z usług Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany, czy nie zarejestrowany.Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część tego Regulaminu.

Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, albo zapoznał się ale nie akceptuje którejkolwiek z ich części, nie ma prawa korzystać z Serwisu oraz zebranych w nim materiałów. Użytkownik potwierdza akceptację warunków zawartych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Osoby niepełnoletnie lub dorosłe, mające ograniczoną zdolność zawierania umów, nie mają prawa samodzielnego korzystania z Serwisu.

2. Oferta

Wszystkie usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikom bezpłatnie, gdyż Serwis finansuje się jedynie z wyświetlanych w nim reklam i materiałów sponsorowanych.

Serwis oferuje wszystkim Użytkownikom dostęp do zgromadzonych w nim materiałów filmowych oraz tekstowych. Materiały filmowe zostały wytworzone przez redakcję Serwisu lub udostępnione przez Użytkowników, chcących zaprezentować publiczności swoje video za pomocą kanałów dostępu Serwisu. Materiały tekstowe pochodzą jedynie z interakcji Użytkowników takich jak: komentowanie materiałów filmowych, ocenianie ich czy też dyskusje z innymi Użytkownikami na forum.

Serwis daje każdemu Użytkownikowi możliwość udostępnienia dowolnej ilości swoich materiałów filmowych jak i usuwania ich z Serwisu w dowolnym czasie. Możliwe sposoby udostępniania materiałów filmowych opisane są w zakładce „p[rześlij film” wraz ze szczegółowymi Warunkami Udostępniania Materiałów Filmowych. Serwis oferuje też każdemu Użytkownikowi możliwość umieszczania dowolnej ilości swoich materiałów tekstowych wpisując je jako komentarz pod materiałem filmowym, zakładając własne wątki na forum lub dokonując wpisów w istniejących już wątkach innych Użytkowników. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać udostępniane materiały tekstowe, są opisane w punkcie 3 i 4 Regulaminu.

3. Prawa i obowiązki stron umowy

Wyrażane w materiałach udostępnianych przez Użytkowników opinie lub poglądy stanowią jedynie punkt widzenia danego Użytkownika. Hrubieszow.tv nie utożsamia się z tymi opiniami lub poglądami. Każdy Użytkownik udostępniający w Serwisie materiały ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ich treść oraz ewentualne zachowania innych Użytkowników, wywołane przez umieszczony w Serwisie materiał. Z kolei Użytkownik przeglądający materiały w Serwisie akceptuje fakt, że niektóre materiały mogą być nieobiektywne lub nieścisłe. Użytkownik, który znajdzie taki materiał w Serwisie, proszony jest o powiadomienie o tym administratora Serwisu wysyłając mail z tytułem tego materiału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usuwania tych materiałów, które zawierają:

a. treści mogące naruszać prawa autorskie osób trzecich,

b. wyrażenia wulgarne oraz obraźliwe, także wykropkowane, przekręcone lub w językach obcych,

c. treści wzywające do nienawiści lub prezentujące skrajne opinie polityczne lub religijne,

d. treści niezrozumiałe lub rażąco łamiące zasady pisowni języka polskiego,

e. treści mające charakter reklamy lub samoreklamy, wskazujące na konkurencję lub naruszające wizerunek Serwisu,

f. treści zawierające linki do zewnętrznych stron internetowych lub innych zewnętrznych elementów np. zdjęć,

g. tekst pisany z użyciem tylko wielkich liter,

h. treści powielane, tzn. już dostępne w Serwisie,

i. treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z polskim prawem,

j. treści zawierające dane osobowe osób prywatnych oraz osób publicznych, które w czasie nagrywania materiału nie wykonywały swojej funkcji publicznej,

k. treści polemizujące z administratorem Serwisu lub Regulaminem.

Wielokrotne oceny lub komentarze pod różnymi Nickami, dodawane z tego samego adresu IP, będą również usuwane. Adresy IP Użytkowników, których materiały musiały być wielokrotnie usuwane, będą czasowo lub na stałe blokowane w dostępie do Serwisu.

Hrubieszow.tv dokłada wszelkich starań, by utrzymać Serwis i jego zasoby danych w ciągłej dostępności dla Użytkowników. Przy administrowaniu Serwisem wykorzystywane są jednak usługi podmiotów trzecich, na których funkcjonowanie hrubieszow.tv nie ma bezpośredniego wpływu (łącza internetowe, hosting, rejestracja domen, dostawa energii elektrycznej). W związku z tym Hrubieszow.tv zastrzega sobie prawo czasowego zaprzestania świadczenia usług Serwisu lub świadczenia niekompletnych usług Serwisu w przypadku awarii u zewnętrznych dostawców ww. usług lub przebudowie własnych systemów Serwisu. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego zaprzestania świadczenia usług Serwisu. Zapis ten nie skutkuje jednak wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności Serwisu, która zgodnie z polskim prawem nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.

Hrubieszow.tv chętnie przyjmuje uwagi Użytkowników dotyczące optymalizacji istniejących usług Serwisu oraz propozycje tworzenia nowych usług i funkcji. Uwagi te Użytkownicy mogą przysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Prawa autorskie udostępnianych materiałów

Hrubieszow.tv . szanuje dorobek intelektualny twórców nie zezwalając Użytkownikom na udostępnianie w Serwisie materiałów mogących naruszać prawa autorskie osób trzecich. Z uwagi na to, że automatyzacja procesu wyszukiwania materiałów graficznych i tekstowych mogących naruszać prawa osób trzecich jest technicznie bardzo skomplikowana, prosimy zarówno Użytkowników Serwisu podejrzewających naruszenie przez dany materiał praw autorskich, jak i osoby, których prawa zostały naruszone, o zgłaszanie tych przypadków na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Hrubieszow.tv zastrzega sobie prawo usuwania z Serwisu tych materiałów, w stosunku do których istnieje chociażby podejrzenie naruszania praw autorskich.

Użytkownik ma prawo dodawać wyłącznie materiały tekstowe własnego autorstwa. Na udostępnione w Serwisie materiały tekstowe Użytkownik udziela hrubieszow.tv nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej i bezpłatnej licencji na prezentowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie oraz innych internetowych publikacjach prowadzonych przezhrubieszow.tv powiązanych z Serwisem. Użytkownik, pomimo udzielonej licencji, nadal zachowuje wszystkie prawa własności do udostępnionych w Serwisie materiałów tekstowych.

5. Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi Serwisu powinna zostać przesłana na ww. adres mailowy z wyszczególnieniem:

a. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b. usługi Serwisu lub materiału, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiotu reklamacji.

Reklamację składa się w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług Serwisu, wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

6. Zmiany regulaminu, prawo właściwe

W przypadku ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, UAD.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie wysłany drogą mailową na wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu przynajmniej 14 dni przed datą wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu. Użytkownicy mają w tym czasie możliwość zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu i podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po terminie wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją przez Użytkownika.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2013.

Prawem właściwym dla umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a hrubieszow.tv , jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby hrubieszow.tv (nie dotyczy konsumentów).

Hrubieszowska Telewizja Internetowa hrubieszow.tv

Lokalny serwis informacyjny, reportaże, filmy promocyjne i reklamowe.

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce na reklamę

Miejsce na reklamę